محصولات مشابه

جنس دیواره : چوب روسی

نوع پایه دار

جنس دیواره : چوب روسی

نوع پایه دار

جنس دیواره : چوب روسی

نوع پایه دار

جنس دیواره : چوب روسی

نوع پایه دار

جنس دیواره : چوب روسی

نوع پایه دار

: مشخصات محصول
میز پینگ پنگ 4 چرخ 25میلMDF مدل E3
نام میز پینگ پنگ
میز پینگ پنگ 4 چرخ 25میلMDF مدل E3 ،
برند میزپینگ پنگ
Olympic Sport ،
مدل میز پینگ پونگ
E3 ،
تلفن : 02644563910