نوع : هند اسپید چهار نفره المپیک آریا

نوع : هند اسپید کودک المپیک آریا

نوع : هند اسپید دو نفره المپیک آریا