نوع : مموری اسپید پایه MDF

نوع : مموری اسپید پایه فلزی